KVKK


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA


AYDINLATMA METNİ


Kvkk Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ
FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak internet sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ile hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunuz işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine linkler de içerebilir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.
a. Veri Sorumlusunun Kimliği:
KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirket olarak kurulmuş olup, Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 888395 sicil numarası ile kayıtlı, 0388 0706 6020 0011 Mersis numaralı, şirket merkezi Mahmutbey Mh. Taşocağı Cd. Ağaoğlu My Office 212 Kat:25 D:424 Bağcılar/İSTANBUL adresinde bulunan FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi’dir
b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Şirketin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.fourplus.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.
c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.fourplus.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil sınırlı olmak üzere farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.fourplus.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak Şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ya da belirlenecek tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
> Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
> Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
> Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
> Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
> Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
> KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
> İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
> Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
SEÇME OLANAKLARI
Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunuz onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.
GÜVENLİK
Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.
BİLGİ EDİNME HAKKI
KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni


FP Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Dış Ticaret Limited Şirketi bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta şirketin tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.
www.fourplus.com.tr şirket sitesinde yayımlanan Aydınlatma Metni kapsamında şirket tarafından hizmet sunulabilmesi için akdedeceğimiz/akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve ayrıca tüm kişisel verilerimin ürün ve hizmetlerle ilgili şahsıma özel fırsatların oluşturulması, bu hizmetlere ve ürünlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, planlanması, istatistik, analiz, müşteri memnuniyetini sağlamak için anket ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları yapılabilmesi amacıyla işlenmesine ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Şirket ortakları ile iştiraklerine aktarılmasına ilişkin açık rıza vermekteyim.